Algemene voorwaarden

 

  1. Algemene Voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen BeYouthful en haar cliënten en/of opdrachtgevers.

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien schriftelijk is overeengekomen.

1.3 De opdrachtgever/ cliënt aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren van een dienst van BeYouthful.

1.4 Van de opdrachtgever/cliënt wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig door te geven.


2. Boekingen

2.1 Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal, online een dienst/ product van BeYouthful aanvaardt.

2.3 Opdrachtgever/ cliënt erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Het BeYouthful alvorens een boeking te doen.

2.4 Bij het maken van een afspraak worden naw-gegevens, een (mobiele) nummer, emailadres en de nodige informatie voor de te verrichten behandeling opgenomen. De afspraak wordt per mail bevestigd nadat de afspraak is ingepland, waarna je een link van aanbetaling (20% van de behandelkosten) Een afspraak herinnering ontvang je 24 uur voor de geplande datum. 


3. Annulering en wijziging

3.1 Annuleren of wijzigen van een boeking dient tenminste 48 uur voorafgaand de afspraak per mail of telefonisch worden gemeld. 

3.2 Ben je door omstandigheden genoodzaakt de afspraak te annuleren of wil je de afspraak verplaatsen. Geef dit zo snel mogelijk en tenminste 48 uur voorafgaand de afspraak, telefonisch of per mail door. 

3.3 Bij annuleren en wijzigen binnen 48 uur voorafgaand de afspraak hanteren wij 50% van de behandelkosten. Annulering en wijziging binnen 24 uur voorafgaand de afspraak rekenen wij 100% van de behandelkosten aan.

3.4 Annuleren of wijzigen van een [s]pmu micropigmentatie behandeling afspraak dient tenminste 7 dagen voorafgaand de afspraak gemeld te worden. Bij annulering of wijziging binnen 7 dagen voorafgaand de behandeling wordt 100% van de behandelkosten aangerekend.  

3.5 Bij annulering of wijziging van binnen gestelde annuleringstermijn worden er geen extra kosten aangerekend. 


4. Betaling/Transactie

4.1 BeYouthful vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website. Na online inboeken van een afspraak ontvang je een bevestiging en link van aanbetaling voor de ingeplande behandeling. Het resterende bedrag zal na de te verrichten behandeling op locatie worden verrekend. 

4.2 BeYouthful ontvangt de aanbetaling direct via de betaallink verstuurd per mail of overschrijving na het bevestigen van de afspraak of deze zal vervolgens worden geannuleerd. 


5. Persoonsgegevens en privacy 

5.1 Van de opdrachtgever/cliënt wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de te verrichten behandeling goed uit te voeren tijdig door te geven.

5.2 BeYouthful waarborgt de privacy en behandelt persoonsgegevens en  vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling met uiterste zorg en respect. [voor meer informatie zie ons privacy  statement  betreffende jouw persoonsgegevens]. 


 

6. Aansprakelijkheid/Garantie 

6.1 Van de opdrachtgever/cliënt wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de te verrichten behandeling goed uit te voeren tijdig door te geven.

6.2 Relevante informatie dient door de cliënt volledig en naar waarheid te zijn verstrekt voor het zorgvuldig kunnen uitvoeren van de behandeling. BeYouthful kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BeYouthful is uitgegaan van door de cliënt, blijkende onjuiste/onvolledige verstrekte informatie.
6.3 Voor Specialisatie’s als SPMU/Microblading/Powderbrows, Peeling/Needling behandelingen dient vooraf een toestemmingsformulier naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. Waarin de cliënt tevens verklaard de nazorginstructie voor de specialisatie behandelingen na te leven. 

6.4 Behandelingen zullen geweigerd worden wanneer deze medisch niet verantwoord zijn. 

6.5 BeYouthful informeert haar cliënt vooraf in consult over de behandelingen, de contraindicaties, de voor- en nazorg en de te verwachten resultaten. 

6.6 BeYouthful zal de behandelingen naar beste vermogen en inzicht, volgens uitgangspunten en conform de richtlijnen uitvoeren, om het best beoogde resultaat te behalen. 

6.7 BeYouthful kan geen garantie geven op een gewenst resultaat. Mocht het resultaat niet naar verwachting zijn dan is BeYouthful daarvoor niet aansprakelijk, tenzij schade door een ernstige tekortkoming/schuld of grove opzet is te wijten. 

6.8 BeYouthful kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de voor - en nazorg adviezen door cliënt niet zijn opgevolgd. 

6.9 BeYouthful is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 


7. Klachten 

7.1 Bij onvrede of klachten zullen we altijd het gesprek aangaan om samen tot een gepaste oplossing te komen. Wanneer de cliënt een klacht heeft over de dienst/behandeling/product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken zowel mondeling als schriftelijk worden gemeld. Wanneer de klacht gegrond is zal  BeYouthful de dienst/behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. 

7.2 Indien een klacht over een dienst/ product gegrond is zal BeYouthful het aankoopbedrag van de dienst/product gedeeltelijk of geheel vergoeden.  Mochten we niet tot een gewenste oplossing kunnen komen of het leiden tot een geschil, dan kunt u zich formeel en kosteloos wenden met uw klacht of het geschil tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de erkende geschilleninstantie waarbij BeYouthful is aangesloten.Verder is op elke overeenkomst tussen BeYouthful en cliënt het Nederlandse recht van toepassing.