• [S]PMU Powder Brow & Microblading
  • Clean & Sustainable
  • Active & Plant-based SkinCare
  • Instant & Long term SkinImproved
  • Meso Skin & Meso Hair therapy

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen BeYouthful Skin Improvement en de cliënt waarop BeYouthful deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

 

Afspraken 

Bij het maken van een afspraak noteren wij naw-gegevens, een (mobiele) nummer en emailadres. De afspraak wordt per mail bevestigd nadat de afspraak is ingepland en een afspraakherinnering ontvang je 24 uur voor de geplande datum. 

Ben je door omstandigheden genoodzaakt de afspraak te annuleren. Geef dit dan indien mogelijk 24 uur van te voren,  telefonisch  of per mail door. Mocht je door hinder het afgesproken tijdstip niet kunnen redden, laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Dan kunnen we bekijken of we de behandeling kunnen laten doorgaan in de resterende tijd. Bij no- show hanteren wij 20% van de behandelkosten.

 

Persoonsgegevens en privacy 

De cliënt voorziet BeYouthful vooraf aan de eerste behandeling van gegevens, waarvan BeYouthful aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
BeYouthful waarborgt de privacy en behandelt persoonsgegevens en  vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling met uiterste zorg en respect. [voor meer informatie zie ons privacy  statement  betreffende jouw persoonsgegevens]. 

 


Behandel informatie

BeYouthful informeert haar cliënt vooraf in consult uitgebreid over de behandelingen, de contraindicaties, de voor- en nazorg en de te verwachten resultaten. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering en resultaat van de behandeling worden doorgegeven. BeYouthful zal de behandelingen naar beste vermogen, inzicht, volgens uitgangspunten en conform de richtlijnen uitvoeren, om het best beoogde resultaat te behalen. 
Mocht het resultaat niet naar verwachting zijn dan is BeYouthful daarvoor niet aansprakelijk, tenzij komt vast te staan dat deze schade door een ernstige tekortkoming/schuld of grove opzet is te wijten. Aansprakelijkheid 

- BeYouthful is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BeYouthful is uitgegaan van door de cliënt, blijkende onjuiste/onvolledige verstrekte informatie. Relevante informatie dient door de cliënt volledig en naar waarheid te zijn verstrekt voor het zorgvuldig kunnen uitvoeren van de behandeling. 
- Voor Specialisatie’s, SPMU/Microblading/Microbrows, Peeling/Needling behandelingen dient vooraf een toestemmingsformulier naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. Waarna de cliënt verklaard de nazorginstructie voor de specialisatie behandelingen na te leven. Behandelingen zullen geweigerd worden wanneer deze medisch niet verantwoord zijn. 

- BeYouthful is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

 

Garantie 

BeYouthful geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en de producten. Deze garantie vervalt indien, de cliënt andere producten dan de geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging of zich te wenden tot medische hulp niet heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

 

Klachten 

Bij onvrede of klachten zullen we altijd het gesprek aangaan om samen te komen tot een gepaste oplossing. Wanneer de cliënt een klacht heeft over de dienst/behandeling/product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken zowel mondeling als schriftelijk worden gemeld. Wanneer de klacht gegrond is zal BeYouthful de dienst/behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. 
Indien een klacht over een dienst/ product gegrond is zal BeYouthful het aankoopbedrag van de dienst/product gedeeltelijk of geheel vergoeden.  Mocht we er onverhoopt niet uitkomen of het leiden tot een geschil, dan kunt u zich  formeel en kosteloos wenden met uw klacht of het geschil tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de erkende geschilleninstantie waarbij BeYouthful is aangesloten.  

 

Indien BeYouthful en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen bij de Geschillencommissie. Op elke overeenkomst tussen BeYouthful en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.